امروز

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

ارومیه  کیلومتر 11 جاده سرو

ساختمان ستاد مرکزی-طبقه چهارم- حوزه معاونت برنامه، بودجه و مالی

کد پستی  5756151818

شماره تلفن: 31943022-31943080-31943178 (044)

نمابر:  32753165 (044)