امروز

چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

کارکنان معاونت

داخلی 3022 | مستقیم 04432752747
مدیریت بودجه و تشکیلات
h.ghavipanjeh@urmia.ac.ir
حجت قوی پنجه اصل
مدیر بودجه و تشکیلات
داخلی 3022 | مستقیم 04432752747
مدیریت بودجه و تشکیلات
k.shafaei@urmia.ac.ir
کامران شفائی
معاون مدیر بودجه و تشکیلات
داخلی 3022 | مستقیم 04432752747
مدیریت بودجه و تشکیلات
b.soleimanpour@urmia.ac.ir
بهزاد سلیمانپور
رئیس اداره آمار، بودجه، تشکیلات و روشها
داخلی 3022 | مستقیم 04432752747
مدیریت بودجه و تشکیلات
علیرضا خضری
کمک کارشناس
داخلی 3022 | مستقیم 04432752747
مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
y.pashazadeh@urmia.ac.ir
یوسف پاشازاده
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
04433943080
مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
مهدی دمیرچی
رئیس گروه برنامه ریزی و نظارت راهبردی
داخلی 3080| مستقیم 04432752747
مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
h.babapour@urmia.ac.ir
حامد باباپور
کارشناس مسئول هیات امناء
داخلی 3178 | مستقیم 04432752841
مدیریت امور مالی
یوسف کریم زاده
مدیر امور مالی
داخلی 3178 | مستقیم 04432752841
مدیریت امور مالی
a.setarecheshm@urmia.ac.ir
عسگر ستاره چشم
معاون مدیر امور مالی
داخلی 3178 | مستقیم 04432752841
مدیریت امور مالی
h.ashrafi@urmia.ac.ir
حسن اشرفی
مسئول دفتر مدیر امور مالی

Pages