امروز

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
 

به اطلاع تمامی اعضای محترم هیات علمی و کارکنان دانشگاه ارومیه می رساند که با توجه به برنامه دانشگاه مبنی بر شناسایی و ایجاد منابع درآمدی پایدار و عمل به شعار سال در راستای نقش آفرینی در توسعه اقتصاد دانش بنیان و کمک به کارآفرین شدن دانشجویان در قالب اجرای طرح های درآمدزا، احصا و ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری دانش بنیان جدید در داخل و خارج دانشگاه در دستور کار دفتر فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه قرار دارد.

در این راستا از تمامی اعضای محترم هیات علمی و کارکنان دانشگاه دعوت به عمل می آید تا طرح ها، ایده های سرمایه گذاری و راهکارهای پیشنهادی خود برای ایجاد منابع درآمدی پایدار در دانشگاه را به منظور شناسایی و حمایت از فرصت های جدید سرمایه گذاری دانش بنیان را به دفتر اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه ارائه فرمایند.

مقتضی است کلیه طرح های سرمایه گذاری و درآمدزایی پیشنهادی می بایست در قالب ارائه یک طرح توجیهی با پیوست فنی و اقتصادی باشد.