امروز

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

دکتر توحید غنی زاده بلندی

معاون برنامه، بودجه و مالی

رزومه علمی

 

اهم وظایف معاونت برنامه، بودجه و مالی

 • انجام كليه امورمربوط به تهيه و تدوين بودجه دانشگاه
 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه
 • جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد
 • تلفيق و تنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشي كلي دانشگاه
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريك از واحدها
 • دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي
 • ابلاغ بودجه مصوب به هريك از واحدها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره هاي سه ماهه به واحدهاي دانشگاه
 • نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه اي برحسب فعاليت و برنامه هاي اجرائي دانشگاه و نظارت بر اجراي بودجه واحدها
 • بررسي و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاري و عمراني با وزارت متبوع
 • بررسی و مبادله موافقتنامه­های مربوط به فعالیت­های عمرانی با سازمان برنامه و بودجه
 • تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پست هاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليت ها واحدهای تابعه دانشگاه با همكاری واحدهای ذيربط
 • بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشكلات سازمانی آنها
 • انجام طرحهای مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني
 • مطالعه و بررسي در امر طبقه بندي مشاغل كاركنان
 • تشخيص و تعيين رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل
 • تهیه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها ، نيرو ها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلي و بودجه) ، به منظور اعمال نظر صحيح ومنطقي در مديريت دانشگاه
 • شركت فعال در شوراها ، كميته ها و اظهار نظر پيرامون مسائل مربوط