امروز

شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

 

 

 

 

 

 

 

  

مدیر بودجه و تشکیلات

حجت قوی ‏پنجه

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردیدکتر یوسف پاشازاده

مدیر امور مالی

یوسف کریم زاده

مدیر دفتر فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری

دکتر توحید غنی زاده